Leievilkår

Spesifikasjoner

Dokumenter

1. Beregning av leietid

Leietiden regnes fra og med den dag utleieobjektene blir levert fra utleiers lager – eller utleieobjektene i henhold til avtale stilles til leietakers disposisjon – og til og med den dag utleieobjektene kommer tilbake til utleiers lager. Nytt leiedøgn starter klokken 09.00 uavhengig av når utleieobjektene ble utlevert og ny dagsleie belastes dersom innlevering skjer etter kl 09.00. Leieprisen er beregnet til enkelskiftsdrift (8 timer). Ved avtalt utløp av leietid plikter leietaker å avmelde leieforholdet. Leietaker belastes for leie også under service og vedlikehold. Tidsubestemt leie av montert byggeutstyr har 7 dagers oppsigelse.

2. Utlevering, undersøkelser, vedlikehold mv.

Dersom de leverte utleieobjekt avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette Byggesystemer som kan foreta omlevering eller reparasjon. Etter utløpet av 2 virkedager og der leietaker ikke har meddelt Byggesystemer om feil eller mangler anses utleieobjektet som feilfritt ved utlevering. Leietaker plikter å besørge og bekoste ordinært vedlikehold i leieperioden. Leietaker skal ikke foreta egne reparasjoner uten samtykke fra Byggesystemer. Byggesystemer har egen vakttelefon etter normal arbeidstid, se www.byggesystemer.no/kontakt-oss

3. Tilbakelevering

Leietaker er ansvarlig for at utleieobjektene tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utleieobjektene skal ved tilbakelevering utbedres for leietakeres regning. Leietaker skal holde Byggesystemer skadesløs ved tap av utleieobjektene.

4. Transport

Transport fra og til utleiers lager skjer for leietakers regning.

5. Betalingsvilkår

Leie betales forskuddsvis ved utlevering av utleieobjektene for den avtalte leieperiode med mindre leietaker har inngått kredittavtale med Byggesystemer / avtalt fakturering. Ved fakturering forfaller fakturaer til betaling 14 dager fra fakturadato, med mindre det er inngått annen skriftlig avtale. Reklamasjon på faktura må skje innen 8 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente og gebyr i henhold til den enhver tid gjeldende sats. Dersom leietaker ikke betaler faktura ved forfall har utleier rett til å hente inn utleieobjektene uten at leietaker har rett til erstatning for eventuelle tap leietaker måtte påføres.

6. Sikkerhet, depositum og forskuddsleie

Depositum og/eller forskuddsleie kan kreves i det enkelte tilfellet. Depositum og forskuddsleie skal være innbetalt før utleieobjektene utleveres. Depositum og forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura.

7. Fremleie og brukersted

Leietaker har ikke rett til å fremleie utleieobjektene eller overdra sine rettigheter i leieforholdet uten utleiers skriftlige samtykke. Brukersted skal til enhver tid oppgis til Byggesystemer og utleieobjektene kan ikke flyttes uten utleiers samtykke. Utleieobjektene skal ikke tas ut av landet.

8. Risiko

Risikoen for utleieobjektene hviler på leietaker fra det øyeblikket utleieobjektene utleveres fra utleiers lager eller derfra hvor det etter avtalen skal utleveres, og til det igjen er innkvittert på utleieres lager. Leietaker har risikoen også under utleieobjektenes transport i forbindelse med levering og tilbakelevering. Leietakers risiko etter denne bestemmelsen gjelder selv om utleier skal tegne forsikring(er).

9. Skade og ansvar

Byggesystemer er uten ethvert ansvar for skader (person-, tings-, formues- og følgeskader mv) og tap (direkte og indirekte avsavnstap, driftsavbruddstap mv) utleieobjektene som sådan, samt bruken av dette, måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker eller tredjeperson i leietiden.

Leietaker skal holde Byggesystemer skadesløs for skader og tap utleieobjektene måtte forårsake i leietiden uavhengig av om skaden eller tapet skyldes leietaker.

10. Forsikring

Byggesystemer har innført en pliktig ”sikkerhetsforsikring” som tegnes automatisk ved alle leiekontrakter. Utleieobjektene er under leieperioden forsikret ved at leietaker belastes for en forsikringspremie på bare p.t. 5 % av listepris (ekskl. mva). Forsikringen dekker: Innleid utleieobjekt fra Byggesystemer mot skader som følge av plutselige og uforutsette hendelser, herunder tyveri, innbrudd, brann, og vannskade. Forsikringen gjelder kun i Norge. Forsikringen gjelder fra utstyret er utlevert og frem til utstyret er tilbakelevert hos utleier. Egenandel er kr 16 000,- for næringsdrivende og kr 8 000,- for privatpersoner pr skadetilfelle. For utstyr med anskaffelsesverdi på under kr 10 000,- gjelder en egenandel på kr 5 000,-. Som skade som følge av plutselige og uforutsette hendelser anses ikke slitasje, forbruk, manglende ettersyn osv. Ved innbrudd/tyveri skal politianmeldelsen fremlegges.

Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder:
A: Maskiner, lastere, lifter og lignende maskiner skal være låst og nøkkel tatt ut av tenningslåsen.
B: Maskiner/tilhengere skal være låst med egen godkjent draglås.
C: Andre maskiner/utstyr skal være forsvarlig innlåst eller låst fast. Låsene skal minst tilfredsstille forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddssikring.
D: Offentlige lover og forskrifter skal til enhver tid overholdes/følges.

Rapportering av skade:
1. Kontakt utleier
2. Deretter fyll ut Byggesystemers skadeskjema på www.byggesystemer.no/skademelding 

11. Salg / salgspant

Materiellet er utleid uten noen kjøpsrett såfremt ikke annen avtale foreligger. Ved eventuelt salg har Byggesystemer salgspant i det solgte materiellet til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf panteloven § 3.14 bokstav a. Inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt er kjøperen uberettiget til å selge, pantsette eller på annen måte disponere rettslig over materiellet.

12. Firmamerke

Byggesystemer har rett til å plassere sine firmamerker på synlige steder på utleieobjektene.

13. Leveringsforbehold

Alle utleieobjekter tilbys med forbehold for senere bestilling og mellomutleie innenfor regulær arbeidstid. Utleier har rett til å utlevere utleieobjektene selv om det skulle forekomme avvik fra mål, kravbehov, arbeidsytelser eller andre spesifikasjoner som er oppgitt. Byggesystemer kan ikke lastes om en transportør ikke oppfyller sine forpliktelser.

14. Stillas

Ved montering av stillaser er det ikke blant annet ikke tatt med stillas på svalganger, balkonger og tak mv. Snørydding, inntekking, innvendig rekkverk, samt kontroll og drift av stillas.

Det tas forbehold om følgende:
Det skal være planert og ryddet rundt bygget før stillaset monteres. Utleier får benytte kundens byggekran eller teleskophjullaster vederlagsfritt, parkere lastebiler på byggeplassen ved stillasarbeid og gangavstand til stillas skal være maksimalt 15 meter. Benytte spisebrakke. Leie grunn. Høyder over 14 m monteres med høydetillegg. Mengde stillas beregnes fra bakkenivå.

Det gjøres oppmerksom på følgende forhold ang. tett duk og takoverbygg etc:
Provisoriske byggverk kan ikke garanteres tett under alle værforhold. Utleier er ikke ansvarlig for de lekkasjer og vanninntrengninger som måtte forekomme på grunn av ugunstige værforhold. Det er også et sikkerhetsmoment innebygget i systemet. Strikk og anker som brukes ved montering er dimensjonert til å ryke ved høye vindhastigheter slik at duken går før den får gjort skade på bygninger og stillas. Eventuelle reparasjoner og ettermonteringer som blir utført av oss, blir timebelastet kunden som ekstra arbeid.

15. Prisjustering

Byggesystemer har rett til å justere prisen en gang i året. Slike prisjusteringer varsles ikke. Byggesystemer har også rett til å foreta annen prisjustering, eksempelvis som følge av endringer i det generelle kostnads- og rentenivået, eller konkret prisjustering fra underleverandør til Byggesystemer. Slike endringer vil normalt varsles 1 måned før iverksettelse.

16. Force Majeure

Byggesystemer fritas for sin leveringsplikt dersom levering hindres som følge av forhold utenfor Byggesystemers kontroll, som for eksempel ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, brann, streik og lockout. Leietaker er ikke berettiget til å kreve noen som helst erstatning p.g.a. forsinket eller uteblitt levering forårsaket av nevnte omstendigheter. En midlertidig avbrytelse i benyttelsen av utleieobjektene, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leieren fra betaling av avtalt leie.

17. Vedtatt tvangsgrunnlag

Leietaker vedtar utlevering/tilbakelevering uten søksmål ved opphør av tidsbestemt leieavtale. Leietaker vedtar utlevering/tilbakelevering uten søksmål når leie ikke blir betalt ved forfall.

18. Tvister

Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlinger fram til enighet mellom partene skal tvisten om leiekontrakten avgjøres ved ordinær rettergang. Partene vedtar utleiestedets verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips en venn